Skattereduktion för hushållsnära tjänster

Den här sidan riktar sig till dig som köper eller har förmån av hushållsarbete. För att få skattereduktion ska arbetet vara utfört i eller i nära anslutning till bostaden. Den person eller det företag som utför arbetet ska ha F-skattsedel.

Skattereduktion för utgifter för hushållsarbete

Nu har du möjlighet att sänka din skatt om du anlitar någon att utföra hushållsarbete.

Blanketten Ansökan – Skattereduktion för hushållsarbete

Skattereduktion för hushållsarbete som förmån

Fr.o.m. 1 januari 2008 har även du som har skattepliktig löneförmån av hushållsarbete rätt till skattereduktion. Skattereduktionen begär du i inkomstdeklarationen. 

Läs mer om rotavdrag 2024

Rotavdrag 2023

Skattereduktionens storlek

Skattereduktionen är 30 % av arbetskostnaden (inkl. moms), men högst 50 000 kronor per år. Den sammanlagda arbetskostnaden under året måste uppgå till minst 1 000 kronor inklusive moms för att du ska få skattereduktion.
 
Du kan alltså få tillbaka 30 % av arbetskostnaden för hushållsarbetet, men högst 50 000 kronor per år. Det innebär att du inte kan få skattereduktion för arbetskostnader som överstiger 100 000 kronor per person och år. Däremot så kan två personer i samma hushåll ansöka om reduktion, om 50 000 kr/person. 

Tänk på att skattereduktionen beräknas för det hushållsarbete du köpt och det hushållsarbete du fått som förmån. Den maximala skattereduktionen är 50 000 kr för båda tillsammans.

Detta kan du få skattereduktion för:

Spara på ryggen och ta hjälp med snöskottningen.
 • städarbete, vård av kläder och matlagning som utförs i, eller i nära anslutning till, bostaden.
 • gräs- och häckklippning samt snöskottning som utförs i nära anslutning till bostaden.
 • barnpassning som utförs i, eller i nära anslutning till, bostaden. Lämning och hämtning av barn vid förskola, skola, fritidsaktivitet eller liknande.
 • annan omsorg och tillsyn som en person behöver och som utförs i, eller i nära anslutning till, bostaden eller i samband med promenader, bankbesök, besök vid vårdcentraler eller liknande enklare ärenden.

Du kan få skattereduktion om du betalt ersättning för eller haft förmån av hushållsarbete som utförts i en förälders bostad. Det förutsätter dock att tjänsten berättigar till skattereduktion.
Även dödsbon kan få skattereduktion för hushållsarbete som utförts före dödsfallet.

Detta kan du inte få skattereduktion för:

 • arbete som du fått försäkringsersättning för.
 • resor och material.
 • arbete som stat, kommun eller landsting lämnat stöd för (t.ex. arbete som utförs av den kommunala hemtjänsten).
 • arbete som utförs av en person eller ett företag som är närstående.
 • sådana arbeten som utgör hälso- och sjukvård eller liknande.
 • underhålls- och reparationsarbeten för t.ex. hushållsmaskiner och tv-apparater.
 • privatlärare.
 • sotning och avloppsrensning.

Reglerna finns i lagen om skattereduktion för utgifter för hushållsarbete. 

På Skatteverkets hemsida så kan du som köpare av rot- eller rutarbete se hur mycket avdrag du har använt under året. Du kan också se rot- och rutavdrag du har använt tidigare år.


Att tänka på när du köper hushållsarbete:

 • Undersök om priset på tjänsten är rimligt.
 • Kolla upp om företaget har egna anställda.
 • Undvik att betala kontant.

Läs mer i Ekobrottsmyndighetens folder Skydda dig mot svart arbete när du köper hushållsnära tjänster. (pdf)
Här hittar du allt deras informationsmaterial.

Har företaget F-skattsedel?

Om du inte vet om företaget/personen har F-skattsedel kan du alltid fråga Skatteverket!
Använd blanketten Begäran/Svar offentliga uppgifter, SKV 4820.

Förmån av hushållsarbete

Det är samma tillämpningsområde, definitioner, beloppsgränser m.m. för förmån av hushållsarbete som för utgifter för hushållsarbete.

Den del av förmånen som utgör arbetskostnad som du fått under beskattningsåret utgör underlag för skattereduktion.

Arbetsgivarens skyldighet att betala arbetsgivaravgifter och göra skatteavdrag

Om en arbetsgivare, förutom lön, även utger en förmån av hushållsarbete så ska marknadsvärdet av förmånen räknas med i underlaget för arbetsgivaravgiften. Förmån av hushållsarbete ska inte ingå i underlaget för skatteavdrag.

Exempel
En arbetsgivare betalar ut lön med 20 000 kr till Kalle. Förutom lönen har Kalle även fått förmån av hushållsarbete. Förmånens värde uppgår till 2 000 kr. Arbetsgivaren ska betala arbetsgivaravgifter på ett underlag om 22 000 kr (20 000 + 2 000). Arbetsgivaren ska göra skatteavdrag på ett underlag på  20 000 kr eftersom värdet av förmån av hushållsarbete inte ska räknas med i underlaget för preliminärskatteavdrag.

Eftersom förmån av hushållsarbete är skattepliktig ska arbetsgivaren redovisa värdet av hushållsförmån på den vanliga lönekontrolluppgiften.

Observera att det bara är förmån av hushållsarbete som inte ska ingå i underlaget för skatteavdrag. Om arbetsgivaren även betalat kostnader för resor och material i samband med att hushållsarbetet utfördes ska värdet av denna förmån räknas med i underlaget för skatteavdrag.


Så här ansöker du om skattereduktion

Om du betalat för hushållsarbete
 
Din ansökan ska lämnas in senast den 4 maj.
 
För att du ska kunna få dina skattepengar tillbaka före midsommar ska din ansökan ha kommit in senast den 1 februari. Det krävs dessutom att du lämnar in din inkomstdeklaration elektroniskt (e-deklarerar). Det finns inte någon möjlighet att få anstånd med ansökan om skattereduktion för utgifter för hushållsarbete. Detta gäller även om du medgivits anstånd med din inkomstdeklaration.

Ansökan skickas till

Skatteverket
593 85  VÄSTERVIK.

Bifoga kopior eller motsvarande handlingar tillsammans med din ansökan.

Blanketten Ansökan – Skattereduktion för hushållsarbete, SKV 4501


Om du fått förmån av hushållsarbete
 
Du som fått skattepliktig förmån av hushållsarbete ska begära skattereduktionen i din inkomstdeklaration. Första gången du kan begära skattereduktion i inkomstdeklarationen är 2009.  Den skattepliktiga förmånen resp. underlaget för skattereduktion framgår av din kontrolluppgift som du får av arbetsgivaren samt att beloppen förtrycks i din inkomstdeklaration. I underlaget inräknas inte förmån av material, utrustning och resor.


Så här ansöker du om jämkning

Du kan ansöka om jämkning av din preliminära skatt ifall du betalar för hushållsarbete. Du kan utföra din jämkning via e-tjänsten Skattejämkning (kräver e-legitimation) eller sända in jämkningsblanketten (SKV 4302) till ditt skattekontor. På sidan 2 under avsnitt ”Skattereduktion för hushållsnära tjänster” finns ett fält där typ av tjänst anges samt att beloppet yrkas i ruta 70.

Du som haft förmån av hushållsarbete ska inte ansöka om jämkning, eftersom din arbetsgivare inte gör avdrag för preliminär skatt på denna förmån.

Källa: Skatteverket.se